Archery Club

English Version

ชมรมธนู ThailandOutdoor Archery Club เป็นกันรวมตัวกันของผู้ที่รักและสนใจการยิงธนู เราเป็นชมรมอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาโดนเน้นการยิงธนูเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูง และเพื่อชักชวนให้ผู้ที่สนใจมายิงธนูกันให้มากขึ้น

การนัดพบกันครั้งแรกของ TOAC ในเดือนพฤษจิกายน 2547

เชิญทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนสมาชิก
ท่านอื่นๆในชมรม TOAC ได้ที่ เว็บบอร์ดรอบกองไฟครับ

วัตถุประสงค์ของชมรม
1) สนับสนุนกีฬายิงธนูเพื่อสันทนาการ เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนในหมู่เพื่อนฝูง
2) ประชาสัมพันธ์กีฬายิงธนูให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มขึ้น
3) สนับสนุนผู้ที่สนใจให้มีโอกาสได้สัมผัสกับความสนุกสนานของการยิงธนู และส่งเสริมผู้สนใจที่จะเอาจริงจังต่อการยิงธนูในระดับแข่งขัน


กิจกรรมของชมรม
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของชมรม เราจะจัดดำเนินการให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) จัดสอนการยิงธนูเบื้องต้นให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ
2) จัดหาอุปกรณ์ให้ผู้เริ่มต้นในรูปแบบของการยืมเพื่อทดลองยิง
3) จัดการชุมนุมเพื่อยิงธนูและสังสรรค์กันระหว่างสมาชิก
4) จัดการแข่งขันในรูปแบบต่างระหว่างสมาชิกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการยิงธนู

 

นัดพบปะยิงธนูกันที่สนามธนูภายในสนามกีฬาหัวหมาก

ยิงธนูนอกสถานที่กันระหว่างการไปทริปต่างจังหวัด ของสมาชิก ThailandOutdoor


การเป็นสมาชิกของชมรม
บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกของชมรมได้ โดยใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วสองใบ และค่าบำรุงชมรม 350 บาท/ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในกิจกรรมครั้งต่อไปของชมรม (ถ้าคุณไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะรีบสมัครสมาชิกครับ) ติดตาม กิจกรรมของชมรมได้ที่เว็บบอร์ด รอบกองไฟ

สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก

1) สมาชิกสามารถยืมอุปกรณ์เพื่อฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2) ได้รับส่วนลดสำหรับกิจกรรมของชมรมเช่น การแข่งขัน
3) ได้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมยิงธนูแห่งประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4) ได้รับป้ายเครื่องหมายโลโก้ของชมรม เป็นรูปปักบนผ้าเพื่อไปติดที่หมวกหรือเสื้อ
5) ได้รับนามบัตรของชมรมระบุชื่อและภาพของสมาชิกจำนวน 20 ใบ